سـفـیـر جدیـد سـازمـان جهـانـی گردشـگری

27
حدود دو هـفـتـه پیـش، بـازیـکـن سـال هـای نـه چـنـدان دور تـیـم مـلـی فـوتـبـال سـاحل عاج و تـیـم چـلـسـی انـگلـیـس،دیـدیـه دروگبـابـه عنـوان سـفـیـر سـازمـان جهـانـی گردشـگری بـرایـگردشـگری مـسئولـانـتـخاب شـد. دروگبـا در گفـتـگو بـا دبـیـر کـل ایـن سـازمـان و خبـرنـگاران، ابـراز افـتـخار مـی کـنـه کـه مـی تـونـه از گردشـگری بـرای اشـتـغال زایـی، خوشـحال کـردن و نـزدیـک کـردن مـردم بـه رویـاهـاشـون اسـتـفـاده کـنـه. دبـیـر کـل ایـن سـازمـان هـم اظهـار مـی کـنـه کـه بـا دیـدیـر امـکـان تـرفـیـع گردشـگری در

آخریـن ویـدیـوهـا

شـهـریـور مـاهـی

9 دقـیـقـه پیـش

تـحول در آمـوزش

9 دقـیـقـه پیـش

Arad 3jsnrks93nsu fusj29waosyssh

12 دقـیـقـه پیـش

♡✓:-

12 دقـیـقـه پیـش

نـازنـیـن♡

12 دقـیـقـه پیـش

آرسـون آمـریـکـایـی

13 دقـیـقـه پیـش

رژه آمـریـکـا

13 دقـیـقـه پیـش

PayPal Brute

13 دقـیـقـه پیـش