سـفـیـر جدیـد سـازمـان جهـانـی گردشـگری

9
حدود دو هـفـتـه پیـش، بـازیـکـن سـال هـای نـه چـنـدان دور تـیـم مـلـی فـوتـبـال سـاحل عاج و تـیـم چـلـسـی انـگلـیـس،دیـدیـه دروگبـابـه عنـوان سـفـیـر سـازمـان جهـانـی گردشـگری بـرایـگردشـگری مـسئولـانـتـخاب شـد. دروگبـا در گفـتـگو بـا دبـیـر کـل ایـن سـازمـان و خبـرنـگاران، ابـراز افـتـخار مـی کـنـه کـه مـی تـونـه از گردشـگری بـرای اشـتـغال زایـی، خوشـحال کـردن و نـزدیـک کـردن مـردم بـه رویـاهـاشـون اسـتـفـاده کـنـه. دبـیـر کـل ایـن سـازمـان هـم اظهـار مـی کـنـه کـه بـا دیـدیـر امـکـان تـرفـیـع گردشـگری در

آخریـن ویـدیـوهـا

بـدون مـرز - عشـق ...

29 دقـیـقـه پیـش

Johphpjpjllllll

1 سـاعت قـبـل

Ohotifudhdd

1 سـاعت قـبـل

Bucjcxtzt

1 سـاعت قـبـل

Ufdififh

1 سـاعت قـبـل

Gogogigi

1 سـاعت قـبـل

Do You Really Understand Sharia?

1 سـاعت قـبـل