مـسـتـنـد رضـویـون

8
مـسـتـنـد رضـویـون گزارشـی اسـت از هـمـایـش بـزرگ رضـویّون کـه هـر سـالـه بـا حضـور هـزاران نـفـر از زائریـن و مـجاوریـن مـنـطقـه بـام و صـفـی آبـاد و خوشـاب در سـالـروز شـهـادت امـام رضـا علـیـه الـسـلـام در آسـتـانـه مـبـارکـه امـامـزاده حمـزه بـن مـوسـی( ع) روسـتـای دهـنـه شـیـریـن و مـقـصـودآبـاد بـخش بـام و صـفـی آبـاد اسـفـرایـن بـرگزار مـی شـود.ایـن مـسـتـنـد تـوسـط جنـاب آقـای سـعیـد آقـایـی در تـاریـخ 7 آبـان 1398 و در روز بـرگزاری هـمـایـش، تـهـیـه و تـدویـن شـد و در تـاریـخ 14 و 15 آبـان 139

آخریـن ویـدیـوهـا

بـورسـیـه اتـریـش

27 دقـیـقـه پیـش

Speed Art #1 - Ehsan_King

1 سـاعت قـبـل