صـداهـایـی کـه ادعا مـی شـود از داخل جهـنـم ضـبـط شـده ، درب یـا دروازه جهـنـم کـجاسـت ؟؟؟

9
در خلـال جنـگ سـرد مـیـان شـوروی و آمـریـکـا بـرای نـفـوذ بـه اعمـاق زمـیـن اتـفـاقـاتـی رخ داد کـه بـا شـنـیـدنـش در جایـتـان مـیـخکـوب خواهـیـد شـد ، افـشـای صـداهـایـی کـه ادعا مـی شـود از جهـنـم و در اعمـاق زمـیـن ضـبـط شـده اسـت ، امـیـدواریـم از ایـن ویـدئو لـذت بـبـریـد .

آخریـن ویـدیـوهـا

بـورسـیـه اتـریـش

27 دقـیـقـه پیـش

Speed Art #1 - Ehsan_King

1 سـاعت قـبـل