نـمـایـشـی از پروژه تـونـل شـنـاور جهـت اتـصـال هـنـد و امـارات

4
ولـدیـکـا | مـرجع صـنـعت اتـصـالـارائه دهـنـده : دوره هـای آنـلـایـن مـسـتـنـدات دیـجیـتـال هـمـایـش هـای مـجازی آزمـون هـای الـکـتـرونـیـک اطلـاعات تـامـیـن کـنـنـدگان مـعرفـی مـتـخصـصـان کـتـب و نـشـریـات مـنـاقـصـه هـا و مـزایـده هـا راهـنـمـای مـشـاغل مـعرفـی رویـدادهـا بـازار کـالـا و خدمـات شـبـکـه هـای اجتـمـاعیـدر زمـیـنـه هـای گونـاگون صـنـعت اتـصـال و مـهـنـدسـی اتـصـالـپایـگاه ایـنـتـرنـتـی : www.Weldica.com کـانـال تـلـگرام : Weldica@ صـفـحه ایـنـسـتـاگرام : Weldica.i@

آخریـن ویـدیـوهـا

cbr_1000

5 ثانـیـه پیـش

Dubsmsh...is great

6 ثانـیـه پیـش

rainbow game play

9 ثانـیـه پیـش

WOLFAROMA

14 ثانـیـه پیـش

حسـن ریـونـدی!!!

40 ثانـیـه پیـش

حسـابـداری

4 دقـیـقـه پیـش

یـاسـوج مـلـک

4 دقـیـقـه پیـش

تـرسـنـاکـجن

4 دقـیـقـه پیـش

گران شـدنـد بـنـزیـن

4 دقـیـقـه پیـش

مـهـدی دشـتـی

5 دقـیـقـه پیـش

تـکـنـیـک اوم پرتـوآ

5 دقـیـقـه پیـش

ام ام ای

5 دقـیـقـه پیـش

غیـرت را مـعنـی کـرد

5 دقـیـقـه پیـش

چـراغ آبـنـمـاrgb

5 دقـیـقـه پیـش

مـونـتـاژsmd

5 دقـیـقـه پیـش