آمـوزش اتـومـاسـیـون تـسـت فـریـمـورک Robot: کـنـتـرل Jenkins CI و Git بـا زیـرنـویـس فـارسـی

28
آیـا مـی خواهـیـد یـک جریـان کـار آزمـایـشـی بـسـازیـد کـه بـا قـابـلـیـت هـمـکـاری و تـکـرارشـونـده تـر بـاشـد؟ یـاد بـگیـریـد کـه چـگونـهJenkins و Git را در فـریـمـورک Robot بـرای تـسـت مـداوم خودکـار و بـرای کـنـتـرل نـسـخه بـا codebases و اسـکـریـپت هـای مـشـتـرک ادغام کـنـیـد. در ایـن درس، مـربـی Bryan Lamb نـشـان مـی دهـد کـه چـگونـه بـه طور مـحلـی بـا Git کـار کـنـیـد و سـپس هـمـان مـهـارت را در مـخازن GitHub و (Team Foundation Server (TFS بـه کـار گیـرد تـا بـتـوانـیـد اسـکـریـپتـهـای

آخریـن ویـدیـوهـا

لـگو سـوپرمـن

4 دقـیـقـه پیـش

دنـیـا سـه روزه

5 دقـیـقـه پیـش

نـون قـنـدی خانـگی

8 دقـیـقـه پیـش

تـزیـیـن نـاخن

9 دقـیـقـه پیـش