آمـوزش اتـومـاسـیـون تـسـت فـریـمـورک Robot: کـنـتـرل Jenkins CI و Git بـا زیـرنـویـس فـارسـی

6
آیـا مـی خواهـیـد یـک جریـان کـار آزمـایـشـی بـسـازیـد کـه بـا قـابـلـیـت هـمـکـاری و تـکـرارشـونـده تـر بـاشـد؟ یـاد بـگیـریـد کـه چـگونـهJenkins و Git را در فـریـمـورک Robot بـرای تـسـت مـداوم خودکـار و بـرای کـنـتـرل نـسـخه بـا codebases و اسـکـریـپت هـای مـشـتـرک ادغام کـنـیـد. در ایـن درس، مـربـی Bryan Lamb نـشـان مـی دهـد کـه چـگونـه بـه طور مـحلـی بـا Git کـار کـنـیـد و سـپس هـمـان مـهـارت را در مـخازن GitHub و (Team Foundation Server (TFS بـه کـار گیـرد تـا بـتـوانـیـد اسـکـریـپتـهـای

آخریـن ویـدیـوهـا

بـدون مـرز - عشـق ...

45 دقـیـقـه پیـش

Johphpjpjllllll

1 سـاعت قـبـل

Ohotifudhdd

1 سـاعت قـبـل

Bucjcxtzt

1 سـاعت قـبـل

Ufdififh

1 سـاعت قـبـل

Gogogigi

1 سـاعت قـبـل