لـولـه دوجداره پلـی اتـیـلـن(کـاروگیـت)

33
لـولـه هـای دوجداره پلـی اتـیـلـن پایـپ ایـران بـراسـاس فـشـارداخلـی حداکـثر تـا ۱٫۵بـاروتـحمـل فـشـارخارجی نـاشـی ازوزن خاک و یـا بـارهـای تـرافـیـکـی مـیـبـاشـد،مـیـزان حداکـثر فـشـار خارجی بـراسـاس عمـق دفـن ایـن لـولـه هـا و نـیـز وجود یـا عدم وجود بـارهـای تـرافـیـکـی مـحاسـبـه مـیـگردد.فـشـار خارجی اعمـال شـده بـایـسـتـی بـصـورت یـکـنـواخت بـه دورتـادور لـولـه وارد گردد تـا ازدو پهـن شـدن آن جلـوگیـری بـعمـل آیـدلـذا نـحوه بـسـتـرسـازی و نـوع خاک و نـیـز تـراکـم دهـی خاک اطراف (Backfill)

آخریـن ویـدیـوهـا

بـدون مـرز - عشـق ...

32 دقـیـقـه پیـش

Johphpjpjllllll

1 سـاعت قـبـل

Ohotifudhdd

1 سـاعت قـبـل

Bucjcxtzt

1 سـاعت قـبـل

Ufdififh

1 سـاعت قـبـل

Gogogigi

1 سـاعت قـبـل

Do You Really Understand Sharia?

1 سـاعت قـبـل