مـصـاحبـه قـبـل از کـنـسـرت مـاکـان بـنـد در لـاهـیـجان

14
نـسـخه اصـلـی در وبـسـایـت: http://gilanmedia.com کـانـال تـلـگرام: http://t.me/gilanmedia1مـصـاحبـه بـا گروه مـاکـان بـنـد (امـیـر مـقـاره و رهـام هـادیـان) قـبـل از کـنـسـرت در لـاهـیـجان تـوسـط تـلـویـزیـون ایـنـتـرنـتـی گیـلـان مـدیـا (نـخسـتـیـن رسـانـه تـصـویـری آنـلـایـن اسـتـان گیـلـان)

آخریـن ویـدیـوهـا

بـورسـیـه اتـریـش

29 دقـیـقـه پیـش

Speed Art #1 - Ehsan_King

1 سـاعت قـبـل