جلـسـه 46 فـیـزیـک یـازدهـم-مـیـدان الـکـتـریـکـی 16 تـسـت ریـاضـی خ 98-مـدرس مـحمـد پوررضـا

15
بـرای مـشـاهـده لـیـسـت کـامـل فـیـلـمـهـا بـه سـایـت هـمـیـار فـیـزیـک مـراجعه کـنـیـد:www.hamyarphysic.ir آمـوزش مـبـحث "مـیـدان الـکـتـریـکـی 16 تـسـت ریـاضـی خ 98" در فـیـزیـک یـازدهـم کـه تـوسـط مـهـنـدس مـحمـد پوررضـا مـدرس فـیـزیـک و صـاحب امـتـیـاز سـایـت هـمـیـار فـیـزیـک آمـاده شـده اسـت.

آخریـن ویـدیـوهـا

بـورسـیـه اتـریـش

56 دقـیـقـه پیـش