آخریـن ویـدیـوهـا از زلـزلـه 5.9 ریـشـتـری اسـتـان هـای شـمـال غرب ایـران

4
زلـزلـه ٩.۵ ریـشـتـری در ایـران زلـزلـه اسـتـان هـای شـمـال غرب ایـران را بـه لـرزه درآورد ایـن زمـیـن لـرزه در سـاعت ٢:٢٠ درتـبـریـز، *اردبـیـل، رشـت و طالـقـان احسـاس شـده اسـت بـرنـامـه زلـزلـه نـگاری جهـانـی شـدت ایـن زمـیـن لـرزه را ۵.٩ ریـشـتـر اعلـام کـرده اسـت مـا را در یـوتـوب و سـایـر شـبـکـه هـای اجتـمـاعی دنـبـال کـنـیـد: صـفـحات مـا در دیـگر شـبـکـه هـای اجتـمـاعی:https://www.facebook.com/doodkeshtv https://twitter.com/doodkeshtv https://www.aparat.com/doodkes

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

بـدون مـرز - عشـق ...

30 دقـیـقـه پیـش

Johphpjpjllllll

1 سـاعت قـبـل

Ohotifudhdd

1 سـاعت قـبـل

Bucjcxtzt

1 سـاعت قـبـل

Ufdififh

1 سـاعت قـبـل

Gogogigi

1 سـاعت قـبـل

Do You Really Understand Sharia?

1 سـاعت قـبـل