فـرمـانـدار جاسـک در خصـوص سـاحل مـکـران چـه گفـت؟

4
دوربـیـن خبـرسـاز هـرمـزگان امـروز بـه سـراغ فـرمـانـدار جاسـک رفـت.فـرمـانـداری کـه بـا هـمـراهـی خبـرنـگاران جاسـک تـبـدیـل بـه یـک خبـرنـگار مـطالـبـه گر شـده.رادمـهـر در خصـوص طرح سـاحل مـکـران بـا هـرمـزگان امـروز گفـتـگو کـرد.

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

بـدون مـرز - عشـق ...

30 دقـیـقـه پیـش

Johphpjpjllllll

1 سـاعت قـبـل

Ohotifudhdd

1 سـاعت قـبـل

Bucjcxtzt

1 سـاعت قـبـل

Ufdififh

1 سـاعت قـبـل

Gogogigi

1 سـاعت قـبـل

Do You Really Understand Sharia?

1 سـاعت قـبـل