فـرمـانـدار جاسـک در خصـوص سـاحل مـکـران چـه گفـت؟

15
دوربـیـن خبـرسـاز هـرمـزگان امـروز بـه سـراغ فـرمـانـدار جاسـک رفـت.فـرمـانـداری کـه بـا هـمـراهـی خبـرنـگاران جاسـک تـبـدیـل بـه یـک خبـرنـگار مـطالـبـه گر شـده.رادمـهـر در خصـوص طرح سـاحل مـکـران بـا هـرمـزگان امـروز گفـتـگو کـرد.

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

اسـلـام سـتـیـزی

5 دقـیـقـه پیـش

آخریـن ویـدیـوهـا

نـان بـسـتـنـی خانـگی

3 دقـیـقـه پیـش

طبـیـعت فـنـدقـلـو

4 دقـیـقـه پیـش

اسـلـام سـتـیـزی

5 دقـیـقـه پیـش