غیـر قـابـل بـاور را بـاور کـنـیـد

10
بـه گزارش پرتـال حمـل و نـقـل، اتـصـال ریـلـی بـنـدر فـجیـره امـارات بـه دروازه هـنـدوسـتـان بـنـدر بـمـبئی از طریـق قـطار بـا تـونـل زیـر دریـایـی بـه طول دو هـزار کـیـلـومـتـر بـا سـرعتـی بـالـغ بـر هـزار کـیـلـومـتـر در سـاعت. ایـن طرح از سـوی عبـدالـه الـشـهـحی از مـشـاوران دفـتـر مـشـاور مـلـی امـارات مـتـحده عربـی جهـت افـزایـش تـجارت بـیـن دو کـشـور ارائه شـده اسـت. غیـر از حمـل و نـقـل ریـلـی، خط لـولـه انـتـقـال نـفـت بـه هـنـد و خط لـولـه انـتـقـال آب شـیـریـن مـازاد رودخانـه نـامـدرا بـه امـارا

آخریـن ویـدیـوهـا

پیـتـزای لـاکـچـری

7 دقـیـقـه پیـش

گیـاهـان چـیـنـی

8 دقـیـقـه پیـش

خسـتـه از روزگار

8 دقـیـقـه پیـش

سـاخت خانـه خرگوش

8 دقـیـقـه پیـش

روسـتـای چـهـر.

8 دقـیـقـه پیـش

بـازی super Bear

9 دقـیـقـه پیـش

تـریـل the last of us2

9 دقـیـقـه پیـش

مـدل مـوی لـخت

9 دقـیـقـه پیـش

Rafigh

9 دقـیـقـه پیـش

رفـیـق ابـدی^_^

9 دقـیـقـه پیـش

بـاز کـردن گره

9 دقـیـقـه پیـش