دسـتـکـش بـاغبـانـی چـنـگک دار Garden Gloves

6
دسـتـکـش بـاغبـانـی چـنـگک دار، مـحصـولـی بـا طراحی مـتـفـاوت و کـاربـردی کـه چـهـار انـگشـت دسـتـکـش دسـت راسـت دارای چـنـگک هـای پلـاسـتـیـکـی مـقـاوم اسـت کـه نـه تـنـهـا از انـگشـتـان دسـت در حیـن کـار کـردن مـحافـظت مـی کـنـد، بـلـکـه مـی تـوانـد جایـگزیـن خوبـی بـرای اسـتـفـاده از بـیـلـچـه هـای بـاغبـانـی بـاشـد و بـه راحتـی خاک بـاغچـه را بـکـنـیـد. جهـت مـشـاهـده و خریـد ایـن مـحصـول بـه سـایـت فـروشـگاه ایـنـتـرنـتـی تـک سـبـد Taksabad.com مـراجعه نـمـایـیـد. لـیـنـک صـفـحه خریـد مـحصـول https://taksabad.

آخریـن ویـدیـوهـا

بـورسـیـه اتـریـش

35 دقـیـقـه پیـش

Speed Art #1 - Ehsan_King

1 سـاعت قـبـل