خلـاصـه بـازی نـفـت مـسـجد سـلـیـمـان 0-0 نـسـاجی لـیـگ بـرتـر ایـران-1398/99

8
طرفـداری- در هـفـتـه دهـم رقـابـت هـای لـیـگ بـرتـر تـیـم نـفـت مـسـجد سـلـیـمـان مـقـابـل نـسـاجی قـائم شـهـر صـف آرایـی کـرد و در پایـان شـاگردان رضـا مـهـاجری و مـهـدی تـارتـار بـه نـتـیـجه تـسـاوی بـدون گل رضـایـت دادنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

بـدون مـرز - عشـق ...

30 دقـیـقـه پیـش

Johphpjpjllllll

1 سـاعت قـبـل

Ohotifudhdd

1 سـاعت قـبـل

Bucjcxtzt

1 سـاعت قـبـل

Ufdififh

1 سـاعت قـبـل

Gogogigi

1 سـاعت قـبـل

Do You Really Understand Sharia?

1 سـاعت قـبـل