خلـاصـه بـازی نـفـت مـسـجد سـلـیـمـان 0-0 نـسـاجی لـیـگ بـرتـر ایـران-1398/99

34
طرفـداری- در هـفـتـه دهـم رقـابـت هـای لـیـگ بـرتـر تـیـم نـفـت مـسـجد سـلـیـمـان مـقـابـل نـسـاجی قـائم شـهـر صـف آرایـی کـرد و در پایـان شـاگردان رضـا مـهـاجری و مـهـدی تـارتـار بـه نـتـیـجه تـسـاوی بـدون گل رضـایـت دادنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

نـان بـسـتـنـی خانـگی

1 دقـیـقـه قـبـل

طبـیـعت فـنـدقـلـو

2 دقـیـقـه پیـش

اسـلـام سـتـیـزی

2 دقـیـقـه پیـش