بـاهـوش تـریـن و خطرنـاک تـریـن هـکـر هـای جهـان!

3
هـک کـردن یـکـی از کـار هـایـی هـسـت کـه هـر کـسـی تـوانـایـی انـجامـش رو نـداره و کـسـایـی هـم کـه دارن مـمـکـنـه بـه دردسـر هـای بـزرگی بـیـفـتـن. امـروز تـوی ایـن ویـدیـو رفـتـیـم سـراغ بـاهـوش تـریـن و خطرنـاک تـریـن هـکـر هـای جهـان ... امـیـدوارم بـه اطلـاعاتـتـون اضـافـه بـشـه (:لـطفـا نـظرات خودتـون رو دربـاره ی ایـنـکـه کـدوم طرنـاک تـر بـود بـا مـا در مـیـان بـزاریـد .

آخریـن ویـدیـوهـا

بـورسـیـه اتـریـش

26 دقـیـقـه پیـش

Speed Art #1 - Ehsan_King

1 سـاعت قـبـل