سـریـال حکـایـت هـای کـمـال قـسـمـت 7

20
ایـن سـریـال اقـتـبـاسـی از کـتـاب بـرگزیـده سـال 1376 بـنـام حکـایـتـهـای کـمـال مـی بـاشـد درون مـایـه طنـز دارد و مـوقـعیـت آن در دهـه 40 مـی گذرنـد و قـهـرمـان داسـتـان یـک نـوجوان بـه نـام کـمـال اسـت.مـحمـود پاک نـیـت، شـهـره لـرسـتـانـی، مـیـرطاهـر مـظلـومـی، نـگار عابـدی، فـلـور نـظری، علـی مـسـلـمـی، مـحمـدرضـا شـیـرخانـلـو، کـاظم هـژیـرآزاد، شـهـرام عبـدلـی، سـیـروس مـیـمـنـت، شـهـیـن تـسـلـیـمـی و جمـعی از بـازیـگران سـیـنـمـا و تئاتـر جلـوی دوربـیـن ایـن سـریـال رفـتـه‌انـد.تـمـاشـای ایـن سـریـال در سـایـت

آخریـن ویـدیـوهـا

کـی شـرایـطشـو داره؟

3 دقـیـقـه پیـش

بـرنـامـه طب سـنـتـی

7 دقـیـقـه پیـش

My Animation Test made this * Stfd

7 دقـیـقـه پیـش

خدا آبـرویـش را بـرد!!!

8 دقـیـقـه پیـش

گل هـای تـمـاشـایـی

8 دقـیـقـه پیـش

اسـلـایـم.........4

16 دقـیـقـه پیـش

خوب بـخوابـی.....

17 دقـیـقـه پیـش