سـریـال حکـایـت هـای کـمـال قـسـمـت 7

69
ایـن سـریـال اقـتـبـاسـی از کـتـاب بـرگزیـده سـال 1376 بـنـام حکـایـتـهـای کـمـال مـی بـاشـد درون مـایـه طنـز دارد و مـوقـعیـت آن در دهـه 40 مـی گذرنـد و قـهـرمـان داسـتـان یـک نـوجوان بـه نـام کـمـال اسـت.مـحمـود پاک نـیـت، شـهـره لـرسـتـانـی، مـیـرطاهـر مـظلـومـی، نـگار عابـدی، فـلـور نـظری، علـی مـسـلـمـی، مـحمـدرضـا شـیـرخانـلـو، کـاظم هـژیـرآزاد، شـهـرام عبـدلـی، سـیـروس مـیـمـنـت، شـهـیـن تـسـلـیـمـی و جمـعی از بـازیـگران سـیـنـمـا و تئاتـر جلـوی دوربـیـن ایـن سـریـال رفـتـه‌انـد.تـمـاشـای ایـن سـریـال در سـایـت

آخریـن ویـدیـوهـا

آمـوزش پودر هـل

3 دقـیـقـه پیـش

کـیـک بـدون فـز

3 دقـیـقـه پیـش

رسـتـوران بـركتي

3 دقـیـقـه پیـش

اخبـار جدیـد

6 دقـیـقـه پیـش

طراحی لـاک نـاخن

6 دقـیـقـه پیـش

رنـگ مـو جدیـد

7 دقـیـقـه پیـش

آرایـش چـشـم عروس

7 دقـیـقـه پیـش

آب انـبـارهـای اوز

7 دقـیـقـه پیـش

رنـگ مـو دختـرانـه

9 دقـیـقـه پیـش

آنـبـاکـس گوشـی vivo nex 3

10 دقـیـقـه پیـش