سـریـال بـه رنـگ خاک قـسـمـت 10

13
خلـاصـه داسـتـان:مـهـرداد کـه در جزیـره هـرمـز بـه کـار آمـوزش غواصـی مـشـغول اسـت دلـبـاختـه دختـر نـاخدا جمـات اسـت در حالـی کـه نـاخدا مـخالـف جدی ازدواج ایـن دو اسـت. از سـوی دیـگر یـک تـیـم خلـافـکـار بـه شـدت در پی پیـدا کـردن مـهـرداد هـسـتـنـد و او نـیـز هـر روز بـرای یـافـتـن شـیئی قـدیـمـی بـه زیـر آب رفـتـه و غواصـی مـیـکـنـد و…بـازیـگران:بـرزو ارجمـنـد، پوریـا پورسـرخ، مـحمـد مـتـوسـلـانـی، سـیـاوش طهـمـورث، مـحمـود پاک نـیـت، بـیـتـا سـحرخیـز، فـرشـتـه سـرابـنـدی، امـیـر کـاظمـی، علـیـرضـا ج

آخریـن ویـدیـوهـا

کـی شـرایـطشـو داره؟

3 دقـیـقـه پیـش

بـرنـامـه طب سـنـتـی

7 دقـیـقـه پیـش

My Animation Test made this * Stfd

8 دقـیـقـه پیـش

خدا آبـرویـش را بـرد!!!

8 دقـیـقـه پیـش

گل هـای تـمـاشـایـی

8 دقـیـقـه پیـش

اسـلـایـم.........4

17 دقـیـقـه پیـش

خوب بـخوابـی.....

17 دقـیـقـه پیـش