گیـم پلـی بـسـتـه الـحاقـی End of Zoe بـازی Resident Evil 7

48
اگر در پایـان بـازی Resident Evil 7، تـصـمـیـم بـه نـجات جان مـیـا (هـمـسـر ایـتـن) گرفـتـه بـاشـیـد، ایـتـن بـه زویـی (دختـر خانـواده بـیـکـر) قـول مـی دهـد کـه بـرای نـجات جان او کـمـک ارسـال خواهـد کـرد. در بـسـتـه الـحاقـی End of Zoe شـاهـد سـرگذشـت زویـی، پس از داسـتـان بـازی اصـلـی خواهـی بـود. گیـم پلـی و راهـنـمـای بـسـتـه الـحاقـی End of Zoe بـازی Resident Evil 7 جهـت مـشـاهـده ویـدیـوهـای گیـم پلـی بـیـشـتـر بـه کـانـال یـوتـیـوب مـا مـراجعه کـنـیـد: https://www.youtube.com/cha

آخریـن ویـدیـوهـا

ERMIA10 گیـمـیـنـگ

9 دقـیـقـه پیـش

تـبـلـیـغ قـهـوه

9 دقـیـقـه پیـش

شـارژشـود بـاطری

11 دقـیـقـه پیـش

Jungkook singing in vlive

12 دقـیـقـه پیـش

امـوزش رقـص ایـرانـی

12 دقـیـقـه پیـش

رنـگ اتـاق دختـر

13 دقـیـقـه پیـش

❤D❤

14 دقـیـقـه پیـش