گیـم پلـی بـسـتـه الـحاقـی End of Zoe بـازی Resident Evil 7

12
اگر در پایـان بـازی Resident Evil 7، تـصـمـیـم بـه نـجات جان مـیـا (هـمـسـر ایـتـن) گرفـتـه بـاشـیـد، ایـتـن بـه زویـی (دختـر خانـواده بـیـکـر) قـول مـی دهـد کـه بـرای نـجات جان او کـمـک ارسـال خواهـد کـرد. در بـسـتـه الـحاقـی End of Zoe شـاهـد سـرگذشـت زویـی، پس از داسـتـان بـازی اصـلـی خواهـی بـود. گیـم پلـی و راهـنـمـای بـسـتـه الـحاقـی End of Zoe بـازی Resident Evil 7 جهـت مـشـاهـده ویـدیـوهـای گیـم پلـی بـیـشـتـر بـه کـانـال یـوتـیـوب مـا مـراجعه کـنـیـد: https://www.youtube.com/cha

آخریـن ویـدیـوهـا

کـی شـرایـطشـو داره؟

2 دقـیـقـه پیـش

بـرنـامـه طب سـنـتـی

7 دقـیـقـه پیـش

My Animation Test made this * Stfd

7 دقـیـقـه پیـش

خدا آبـرویـش را بـرد!!!

7 دقـیـقـه پیـش

گل هـای تـمـاشـایـی

7 دقـیـقـه پیـش

اسـلـایـم.........4

16 دقـیـقـه پیـش

خوب بـخوابـی.....

16 دقـیـقـه پیـش