سـریـال طنـز شـب هـای بـرره قـسـمـت شـانـزدهـم - Barareh Nights

14
کـارگردان: مـهـران مـدیـری | مـوضـوع: طنـز | سـال تـولـیـد: 1384 | خلـاصـه داسـتـان: کـیـانـوش اسـتـقـرار زاده سـردبـیـر یـک روزنـامـه دهـه 20 اسـت. او بـا نـوشـتـن مـقـالـه ای انـتـقـادی بـه تـبـعیـد در نـقـاط دوردسـت ایـران مـحکـوم مـی شـود. در بـیـن راه در اتـفـاقـاتـی تـوسـط یـک مـار (نـشـیـمـن گز) گزیـده مـی شـود. شـیـرفـرهـاد، پسـر خان پایـیـن بـرره او را بـه بـرره مـی آورد و| بـازیـگران: مـهـران مـدیـری، سـیـامـک انـصـاری، فـلـامـک جنـیـدی، سـعیـد پیـردوسـت، مـحمـد شـیـری، شـقـایـق دهـقـان، مـحمـدرض

آخریـن ویـدیـوهـا

کـی شـرایـطشـو داره؟

3 دقـیـقـه پیـش

بـرنـامـه طب سـنـتـی

7 دقـیـقـه پیـش

My Animation Test made this * Stfd

7 دقـیـقـه پیـش

خدا آبـرویـش را بـرد!!!

8 دقـیـقـه پیـش

گل هـای تـمـاشـایـی

8 دقـیـقـه پیـش

اسـلـایـم.........4

16 دقـیـقـه پیـش

خوب بـخوابـی.....

17 دقـیـقـه پیـش