سـریـال طنـز شـب هـای بـرره قـسـمـت هـفـدهـم - Barareh Nights

38
کـارگردان: مـهـران مـدیـری | مـوضـوع: طنـز | سـال تـولـیـد: 1384 | خلـاصـه داسـتـان: کـیـانـوش اسـتـقـرار زاده سـردبـیـر یـک روزنـامـه دهـه 20 اسـت. او بـا نـوشـتـن مـقـالـه ای انـتـقـادی بـه تـبـعیـد در نـقـاط دوردسـت ایـران مـحکـوم مـی شـود. در بـیـن راه در اتـفـاقـاتـی تـوسـط یـک مـار (نـشـیـمـن گز) گزیـده مـی شـود. شـیـرفـرهـاد، پسـر خان پایـیـن بـرره او را بـه بـرره مـی آورد و| بـازیـگران: مـهـران مـدیـری، سـیـامـک انـصـاری، فـلـامـک جنـیـدی، سـعیـد پیـردوسـت، مـحمـد شـیـری، شـقـایـق دهـقـان، مـحمـدرض

آخریـن ویـدیـوهـا

قـلـم کـراس مـدل TECH3

2 دقـیـقـه پیـش

راز خفـن

4 دقـیـقـه پیـش

گردنـبـنـد پیـانـو

5 دقـیـقـه پیـش

تـبـدیـل الـیـا

19 دقـیـقـه پیـش

فـیـلـم| کـودک

20 دقـیـقـه پیـش

ویـدیـو خوب

20 دقـیـقـه پیـش

دنـبـال. دنـبـال

27 دقـیـقـه پیـش

روپايي زدن مـن

29 دقـیـقـه پیـش

کـافئیـن در ورزش

29 دقـیـقـه پیـش