فـیـلـم آمـوزشـی بـافـت جلـیـقـه پسـرانـه

16
در ایـن جا بـا فـیـلـم آمـوزشـی بـافـت جلـیـقـه پسـرانـه در خدمـت شـمـا هـسـتـیـم. بـرای دیـدن ایـن آمـوزش بـه صـورت کـامـل و تـوضـیـحات فـارسـی بـه لـیـنـک زیـر در سـایـت رزبـانـو مـراجعه بـفـرمـایـیـد.http://www.rozbano.com/boy%20woven%20jackets.html

آخریـن ویـدیـوهـا

مـدرسـه ی دهـه80

14 ثانـیـه پیـش

کـی شـرایـطشـو داره؟

5 دقـیـقـه پیـش

بـرنـامـه طب سـنـتـی

9 دقـیـقـه پیـش

My Animation Test made this * Stfd

9 دقـیـقـه پیـش

خدا آبـرویـش را بـرد!!!

9 دقـیـقـه پیـش

گل هـای تـمـاشـایـی

10 دقـیـقـه پیـش

اسـلـایـم.........4

18 دقـیـقـه پیـش

خوب بـخوابـی.....

19 دقـیـقـه پیـش