شـگفـتـی هـای آفـریـنـش در اعمـاق دریـا !

55
جهـانـی کـه مـا در آن زنـدگی مـی کـنـیـم پر از انـواع مـوجودات زنـده ای اسـت کـه هـر کـدام از آنـهـا بـا هـدفـی از جانـب حضـرت حق آفـریـده شـدنـد و در ایـن جهـان مـشـغول زنـدگی هـسـتـنـد. در ایـن مـطلـب قـصـد داریـم تـا تـعدادی از مـاهـی هـای زیـبـا را کـه در جهـان زنـدگی مـی کـنـنـد بـه شـمـا مـعرفـی کـنـیـم. امـا قـبـل از آغاز تـاکـیـد مـی کـنـیـم کـه زشـتـی و زیـبـایـی مـوجودات زنـده بـه چـشـم مـا انـسـان هـا اسـت و در نـظر خدای مـتـعال تـمـامـی مـوجودات یـکـسـان هـسـتـنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

ERMIA10 گیـمـیـنـگ

1 دقـیـقـه قـبـل

تـبـلـیـغ قـهـوه

1 دقـیـقـه قـبـل

شـارژشـود بـاطری

3 دقـیـقـه پیـش

Jungkook singing in vlive

4 دقـیـقـه پیـش

امـوزش رقـص ایـرانـی

4 دقـیـقـه پیـش

رنـگ اتـاق دختـر

5 دقـیـقـه پیـش

❤D❤

6 دقـیـقـه پیـش

دسـتـش پوسـت شـددددد

9 دقـیـقـه پیـش

کـارل و ایـنـد

9 دقـیـقـه پیـش

راه مـردن

9 دقـیـقـه پیـش

گل هـای جذاب و دیـدنـی

13 دقـیـقـه پیـش