شـگفـتـی هـای آفـریـنـش در اعمـاق دریـا !

14
جهـانـی کـه مـا در آن زنـدگی مـی کـنـیـم پر از انـواع مـوجودات زنـده ای اسـت کـه هـر کـدام از آنـهـا بـا هـدفـی از جانـب حضـرت حق آفـریـده شـدنـد و در ایـن جهـان مـشـغول زنـدگی هـسـتـنـد. در ایـن مـطلـب قـصـد داریـم تـا تـعدادی از مـاهـی هـای زیـبـا را کـه در جهـان زنـدگی مـی کـنـنـد بـه شـمـا مـعرفـی کـنـیـم. امـا قـبـل از آغاز تـاکـیـد مـی کـنـیـم کـه زشـتـی و زیـبـایـی مـوجودات زنـده بـه چـشـم مـا انـسـان هـا اسـت و در نـظر خدای مـتـعال تـمـامـی مـوجودات یـکـسـان هـسـتـنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

کـی شـرایـطشـو داره؟

2 دقـیـقـه پیـش

بـرنـامـه طب سـنـتـی

6 دقـیـقـه پیـش

My Animation Test made this * Stfd

6 دقـیـقـه پیـش

خدا آبـرویـش را بـرد!!!

6 دقـیـقـه پیـش

گل هـای تـمـاشـایـی

6 دقـیـقـه پیـش

اسـلـایـم.........4

15 دقـیـقـه پیـش

خوب بـخوابـی.....

15 دقـیـقـه پیـش