فـیـلـمـی کـوتـاه از بـزرگتـریـن و قـطورتـریـن درخت نـوروز پالـونـیـا گونـه فـورتـونـی در ایـران

7
لـازم بـه تـوضـیـح اسـت؛ایـن درخت و کـلـیـه درختـان هـمـراه بـا آن در یـکـسـال غرس شـدنـد (سـال ۸۰) و مـیـانـگیـن قـطر درختـان هـمـراه حدود ۱۰ سـانـتـیـمـتـر بـوده کـه درخت نـوروز از لـحاظ حجمـی حدود ۱۴۰ بـرابـر و از لـحاظ ارزش ریـالـی حدود ۷۰۰ بـرابـر تـک تـک درختـان هـمـراه مـیـبـاشـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

طراحی داخلـی مـدرن

24 دقـیـقـه پیـش

بـنـدر سـیـراف

1 سـاعت قـبـل

پیـازمـنـد

1 سـاعت قـبـل

مـوشـن لـوگو خزیـر

1 سـاعت قـبـل

پارت 3 اتـاقـم

1 سـاعت قـبـل