فـیـلـمـی کـوتـاه از بـزرگتـریـن و قـطورتـریـن درخت نـوروز پالـونـیـا گونـه فـورتـونـی در ایـران

43
لـازم بـه تـوضـیـح اسـت؛ایـن درخت و کـلـیـه درختـان هـمـراه بـا آن در یـکـسـال غرس شـدنـد (سـال ۸۰) و مـیـانـگیـن قـطر درختـان هـمـراه حدود ۱۰ سـانـتـیـمـتـر بـوده کـه درخت نـوروز از لـحاظ حجمـی حدود ۱۴۰ بـرابـر و از لـحاظ ارزش ریـالـی حدود ۷۰۰ بـرابـر تـک تـک درختـان هـمـراه مـیـبـاشـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

رقـص پارس ELX

8 دقـیـقـه پیـش

dssminer.com #Binance-FnYm0tdkj_Y

8 دقـیـقـه پیـش

dssminer.com bitcoin -hhztzbGgVQc

8 دقـیـقـه پیـش

مـامـوک - قـسـمـت ۴۰۸

10 دقـیـقـه پیـش