لـیـنـدا _ آمـوزش Amazon EC2: مـبـانـی و اصـول بـا زیـرنـویـس فـارسـی

34
(Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2 ظرفـیـت مـحاسـبـه resizable را در ابـر فـراهـم مـی کـنـد. ایـن دوره اصـول ایـن خدمـات وب را شـرح مـی دهـد. ویـژگی هـای سـایـت Amazon را کـشـف کـنـیـد کـه در کـجا مـوجود اسـت، و گزیـنـه هـای خریـد را بـراسـاس اولـویـت مـورد نـظر بـررسـی کـنـیـد: رزرو شـده، بـرنـامـه ریـزی شـده، نـقـطه، یـا اختـصـاصـی.

آخریـن ویـدیـوهـا

نـمـازاول وقـت

12 سـاعت پیـش

نـمـیـشـه بـاورم

12 سـاعت پیـش