جبـر 1. حلـقـه هـا درس چـهـارم

46
در ایـن درس مـثالـهـایـی از ویـژگی هـای حلـقـه هـا را در حالـتـهـای مـختـلـف داریـم. هـمـچـنـیـن مـطالـبـی دربـاره ی زیـر حلـقـه هـای تـولـیـد شـده تـوسـط زیـرمـجمـوعه ای از حلـقـه و ...

آخریـن ویـدیـوهـا

عضـلـات سـیـنـه ای

2 دقـیـقـه پیـش

کـف کـش

3 دقـیـقـه پیـش

بـوروتـو قـسـمـت ۱۵۶

3 دقـیـقـه پیـش

مـیـگ مـیـگ ۱۹

3 دقـیـقـه پیـش

چـی مـیـگفـتـیـن؟

4 دقـیـقـه پیـش

خانـه اول بـاربـی مـن

6 دقـیـقـه پیـش

کـلـیـپ خفـن :/

6 دقـیـقـه پیـش