جبـر 1. حلـقـه هـا درس چـهـارم

16
در ایـن درس مـثالـهـایـی از ویـژگی هـای حلـقـه هـا را در حالـتـهـای مـختـلـف داریـم. هـمـچـنـیـن مـطالـبـی دربـاره ی زیـر حلـقـه هـای تـولـیـد شـده تـوسـط زیـرمـجمـوعه ای از حلـقـه و ...

آخریـن ویـدیـوهـا

مـعاد جلـسـه اول

4 سـاعت پیـش