فـشـارخون، تـیـروئیـد و درمـانـش تـوسـطِ طب سـنـتـی

24
هـشـدار ایـن یـک تـبـلـیـغ نـیـسـت! گوشـی مـوبـایـل دسـت شـمـا ایـنـتـرنـت دارد و مـرورگر و مـیـتـونـیـن در خصـوص ایـن قـارچ و خواص اون جسـتـجو کـنـیـد چـه انـگلـیـسـی چـه فـارسـی! اطلـاعات بـیـشـتـر بـا شـمـاره تـمـاس کـارشـنـاس ارشـد تـیـم تـحقـیـقـاتـی فـردوسـی09365737797

آخریـن ویـدیـوهـا

رائفـی پور:اردن

6 دقـیـقـه پیـش

تـقـدیـمـی بـع .....

6 دقـیـقـه پیـش

عکـس هـای سـابـزیـرو

8 دقـیـقـه پیـش

شـهـرک خزرشـهـر

9 دقـیـقـه پیـش

بـازی آسـفـالـت۹

10 دقـیـقـه پیـش

تـیـزر بـازی کـالـاف

10 دقـیـقـه پیـش

رفـع خط خنـده

10 دقـیـقـه پیـش