کـنـتـرل هـیـجان سـگ و مـانـدن در پارک

5
هـیـجان سـگ در پارک و ایـسـتـادن او در سـنـیـن تـولـگی یـکـی از مـوارد شـایـع اسـت کـه در صـورت عدم آمـوزش صـحیـح بـه بـیـقـراری و سـر و صـدا کـردن مـنـجر خواهـد شـد کـه مـیـتـوانـد مـانـع از فـعالـیـت هـای طبـقـه بـنـدی شـده ی روزانـه و سـرایـت هـیـجان بـه دیـگر ابـعاد زنـدگی او شـود.بـرای ثبـت نـام دوره تـربـیـتـی بـا ۰۹۳۳۴۱۵۱۳۱۳ دکـتـر صـالـحی(دامـپزشـک و رفـتـارشـنـاس سـگ) تـمـاس حاصـل فـرمـایـیـد.ثبـت نـام هـا بـرای مـدت ۷ روز شـامـل تـخفـیـف اسـتـثنـایـی مـیـبـاشـنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

طراحی داخلـی مـدرن

27 دقـیـقـه پیـش

بـنـدر سـیـراف

1 سـاعت قـبـل

پیـازمـنـد

1 سـاعت قـبـل

مـوشـن لـوگو خزیـر

1 سـاعت قـبـل

پارت 3 اتـاقـم

1 سـاعت قـبـل