آمـوزش سـاخت نـقـش بـرجسـتـه

35
آمـوزش سـاخت نـقـش بـرجسـتـهـعنـاویـن: مـعرفـی مـواد آشـنـایـی بـا ابـزار ولـوازم نـحوه ودرصـد تـرکـیـب مـواد روش تـهـیـه مـاسـتـیـک روش مـاسـتـیـک کـردن روش طراحی وانـتـقـال آن روی زمـیـنـه تـکـنـیـک کـار کـردن بـامـواد آمـاده شـده سـاخت وادیـت تـابـلـو سـمـبـاده زدن ومـاسـتـیـک نـهـایـی رنـگ کـردن هـایـلـایـتـخروجی نـهـایـی بـرای کـسـب اطلـاعات بـیـشـتـر بـه وبـسـایـت www.naghshedel.ir مـراجعه بـفـرمـایـیـد.تـلـفـن تـمـاس:09128150392

آخریـن ویـدیـوهـا

مـالـک اشـتـر زمـانـه

2 دقـیـقـه پیـش

امـوزش1

3 دقـیـقـه پیـش

بـازی واچ داگز2

3 دقـیـقـه پیـش

مـیـکـسـی دختـرانـه

3 دقـیـقـه پیـش

مـقـایـسـه a10 و a10s

4 دقـیـقـه پیـش

یـه تـوپ عجیـب

7 دقـیـقـه پیـش