آیـا کـراتـیـنـه مـو سـرطان زا اسـت؟

51
ایـن سـوال بـسـیـاری از خانـمـهـاسـت کـه آیـا ریـبـانـدیـنـگ و کـراتـیـنـه مـو ضـرر دارد و بـطور کـلـی آیـا مـواد کـراتـیـن و صـافـی مـو سـرطان زا اسـت؟ در ایـن ویـدیـو خانـم سـیـمـا قـربـانـی مـدیـریـت سـالـن زیـبـایـی کـلـبـه هـانـی و مـدرس بـیـن الـمـلـلـی کـار بـا مـواد و احیـای مـو، در ایـن مـورد بـطور کـامـل تـوضـیـح داده انـد. ___________________///ویـدیـوهـای بـیـشـتـر در سـایـت مـا: https://simaghorbani.ir

آخریـن ویـدیـوهـا

7::77

1 دقـیـقـه قـبـل

امـوزش free ball

5 دقـیـقـه پیـش