آیـا کـراتـیـنـه مـو سـرطان زا اسـت؟

25
ایـن سـوال بـسـیـاری از خانـمـهـاسـت کـه آیـا ریـبـانـدیـنـگ و کـراتـیـنـه مـو ضـرر دارد و بـطور کـلـی آیـا مـواد کـراتـیـن و صـافـی مـو سـرطان زا اسـت؟ در ایـن ویـدیـو خانـم سـیـمـا قـربـانـی مـدیـریـت سـالـن زیـبـایـی کـلـبـه هـانـی و مـدرس بـیـن الـمـلـلـی کـار بـا مـواد و احیـای مـو، در ایـن مـورد بـطور کـامـل تـوضـیـح داده انـد. ___________________///ویـدیـوهـای بـیـشـتـر در سـایـت مـا: https://simaghorbani.ir

آخریـن ویـدیـوهـا

قـلـق - قـسـمـت ۱۰

4 دقـیـقـه پیـش

مـراقـب نـگـات بـاش.../

4 دقـیـقـه پیـش

Tik Tok FNAF-♡

1 سـاعت قـبـل

پرویـز و پونـه خخخ

1 سـاعت قـبـل

خودکـار

1 سـاعت قـبـل

Tik Tok FNAF

1 سـاعت قـبـل