خانـه مـیـنـایـی

37
خانـه مـیـنـایـی از مـعدود امـلـاک بـاقـیـمـانـده از مـنـیـرالـسـلـطنـه در مـحلـه مـنـیـریـه اسـت کـه واجد ارزش تـاریـخی بـسـیـار اسـت. ایـن خانـه سـال 1386 بـه ثبـت مـلـی رسـیـد و بـازدیـد ازیـن مـوزه رایـگان اسـت. خانـه مـیـنـایـی در خیـابـان ولـیـعصـر، بـالـاتـر از مـیـدان مـنـیـریـه، کـوچـه کـریـمـی طیـنـت قـرار دارد.

آخریـن ویـدیـوهـا

قـر هـای اشـوانـی!❤

7 دقـیـقـه پیـش

بـل و اریـل ۲

7 دقـیـقـه پیـش

بـی تـی اس ❤❤❤❤

9 دقـیـقـه پیـش

حد خودت رو بـدون

10 دقـیـقـه پیـش

لـحظات فـان GTA V

10 دقـیـقـه پیـش

حرکـات بـاحال

10 دقـیـقـه پیـش

جنـیـن در کـیـسـه آب

11 دقـیـقـه پیـش

آمـوزش روبـانـدوزی

11 دقـیـقـه پیـش