خانـه مـیـنـایـی

5
خانـه مـیـنـایـی از مـعدود امـلـاک بـاقـیـمـانـده از مـنـیـرالـسـلـطنـه در مـحلـه مـنـیـریـه اسـت کـه واجد ارزش تـاریـخی بـسـیـار اسـت. ایـن خانـه سـال 1386 بـه ثبـت مـلـی رسـیـد و بـازدیـد ازیـن مـوزه رایـگان اسـت. خانـه مـیـنـایـی در خیـابـان ولـیـعصـر، بـالـاتـر از مـیـدان مـنـیـریـه، کـوچـه کـریـمـی طیـنـت قـرار دارد.

آخریـن ویـدیـوهـا

کـفـش

1 دقـیـقـه قـبـل

مـوزیـک پارتـی و رقـص

2 دقـیـقـه پیـش

یـاغی

2 دقـیـقـه پیـش

Gray By Sawrango

2 دقـیـقـه پیـش

قـلـق - قـسـمـت ۱۰

7 دقـیـقـه پیـش

مـراقـب نـگـات بـاش.../

7 دقـیـقـه پیـش