فـوایـد و مـضـرات کـرم ضـد آفـتـاب

8
یـکـی از قـابـل تـوجه تـریـن فـوایـد ضـد آفـتـاب مـحافـظت از پوسـت شـمـا در بـرابـر طیـف گسـتـرده اشـعه مـاوراء بـنـفـش خورشـیـد و جلـوگیـری از نـفـوذ آن یـه پوسـت اسـت. بـایـد بـدانـیـد کـه حتـی خفـیـف تـریـن آفـتـاب سـوختـگی هـا مـی تـوانـد اثرات مـخربـی روی پوسـت شـمـا داشـتـه بـاشـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

کـفـش

21 ثانـیـه پیـش

مـوزیـک پارتـی و رقـص

1 دقـیـقـه قـبـل

یـاغی

1 دقـیـقـه قـبـل

Gray By Sawrango

1 دقـیـقـه قـبـل

قـلـق - قـسـمـت ۱۰

5 دقـیـقـه پیـش

مـراقـب نـگـات بـاش.../

5 دقـیـقـه پیـش