فـوایـد و مـضـرات کـرم ضـد آفـتـاب

36
یـکـی از قـابـل تـوجه تـریـن فـوایـد ضـد آفـتـاب مـحافـظت از پوسـت شـمـا در بـرابـر طیـف گسـتـرده اشـعه مـاوراء بـنـفـش خورشـیـد و جلـوگیـری از نـفـوذ آن یـه پوسـت اسـت. بـایـد بـدانـیـد کـه حتـی خفـیـف تـریـن آفـتـاب سـوختـگی هـا مـی تـوانـد اثرات مـخربـی روی پوسـت شـمـا داشـتـه بـاشـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

انـیـمـه و اوتـاکـو

23 ثانـیـه پیـش

ایـن چـه ربـطی داشـت؟؟!!

1 دقـیـقـه قـبـل

اسـتـخدام رانـنـدگان

1 دقـیـقـه قـبـل

یـه دیـوونـه

5 دقـیـقـه پیـش

wrist tendonitis exercises

7 دقـیـقـه پیـش

دانـسـتـن

7 دقـیـقـه پیـش

عشـق دوم:

8 دقـیـقـه پیـش

نـبـردعقـرب و خرچـنـگ

8 دقـیـقـه پیـش