رو نـمـایـی اسـکـات از بـازی جدیـد فـنـاف ۲۰۲۰تـوضـیـحات مـهـم

8
ایـن هـمـون ۵۸ هـسـت کـه تـو سـایـت فـنـاف ورلـد بـود هـمـون فـنـاف ۲۰۲۰ ایـن اصـلـه و از کـانـال خود اسـکـات دانـلـودش کـردم داکـو هـم تـایـیـد کـرده در ضـمـن فـنـاف AR special delivery هـم اومـده کـسـی خواسـت تـو گوگل پلـی هـسـتـش.

آخریـن ویـدیـوهـا

قـلـق - قـسـمـت ۱۰

4 دقـیـقـه پیـش

مـراقـب نـگـات بـاش.../

4 دقـیـقـه پیـش

Tik Tok FNAF-♡

1 سـاعت قـبـل

پرویـز و پونـه خخخ

1 سـاعت قـبـل

خودکـار

1 سـاعت قـبـل

Tik Tok FNAF

1 سـاعت قـبـل