پایـان ویـژه فـصـل دوم هـایـکـیـو بـرگرفـتـه از فـیـلـم سـیـنـمـایـی شـمـاره 3 هـایـکـیـو haikyuu

28
ایـن ویـدئو بـخشـی از فـیـلـم سـیـنـمـایـی شـمـاره 3 انـیـمـه هـایـکـیـو اسـت کـه وقـایـع فـصـل دوم انـیـمـه رو مـجددا نـشـون داده بـود و حاوی صـحنـه هـای اضـافـی بـود کـه از انـیـمـه حذف شـده بـود. ایـن ویـدئو پایـان فـصـل دوم رو انـیـمـه رو لـو مـیـدهـد. # haikyuu#انـیـمـه #هـایـکـیـو #کـارتـون#آبـشـار سـرنـوشـت # اویـکـاوا

آخریـن ویـدیـوهـا

نـبـاشـی مـردم

5 دقـیـقـه پیـش

کـروکـت خامـه ای

8 دقـیـقـه پیـش

7::77

10 دقـیـقـه پیـش