مـزارع تـوربـیـن هـای بـادی، شـنـاور در اقـیـانـوس

7
تـبـریـز امـروز: نـخسـتـیـن مـزرعه بـادی شـنـاور دریـایـی جهـان دو سـال اسـت کـه تـولـیـد بـرق در سـاحل اسـکـاتـلـنـد را آغاز کـرده اسـت.پنـج تـوربـیـن بـادی عظیـم در حالـی کـه بـه راحتـی بـه کـف دریـا مـتـصـل مـی شـونـد ، بـر روی آبـهـای عمـیـق اقـیـانـوس شـنـاور مـی شـونـد.ایـن کـارخانـه بـادی مـی تـوانـد بـرای 20،000 خانـوار بـا ظرفـیـت کـامـل انـرژی کـافـی تـولـیـد کـنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

Into the unknown by a girl

1 سـاعت قـبـل

Into the unknown

2 سـاعت پیـش

Mando5

2 سـاعت پیـش

Mos7

2 سـاعت پیـش

Mando3

2 سـاعت پیـش

Se7

2 سـاعت پیـش

Mando4

2 سـاعت پیـش

Se8

3 سـاعت پیـش