مـزارع تـوربـیـن هـای بـادی، شـنـاور در اقـیـانـوس

33
تـبـریـز امـروز: نـخسـتـیـن مـزرعه بـادی شـنـاور دریـایـی جهـان دو سـال اسـت کـه تـولـیـد بـرق در سـاحل اسـکـاتـلـنـد را آغاز کـرده اسـت.پنـج تـوربـیـن بـادی عظیـم در حالـی کـه بـه راحتـی بـه کـف دریـا مـتـصـل مـی شـونـد ، بـر روی آبـهـای عمـیـق اقـیـانـوس شـنـاور مـی شـونـد.ایـن کـارخانـه بـادی مـی تـوانـد بـرای 20،000 خانـوار بـا ظرفـیـت کـامـل انـرژی کـافـی تـولـیـد کـنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

يوسي رايگان

2 دقـیـقـه پیـش

چـقـدر عالـی

2 دقـیـقـه پیـش

مـحسـن عیـزی

3 دقـیـقـه پیـش

رائفـی پور:اردن

13 دقـیـقـه پیـش

تـقـدیـمـی بـع .....

13 دقـیـقـه پیـش

عکـس هـای سـابـزیـرو

16 دقـیـقـه پیـش

شـهـرک خزرشـهـر

17 دقـیـقـه پیـش