مـاتـیـاس دلـیـخت بـهـتـریـن بـازیـکـن زیـر 21 سـال جهـان 2019

9
مـاتـیـس دی لـیـخت مـدافـع جوان و هـلـنـدی یـوونـتـوس کـه سـال گذشـتـه فـصـل فـوق الـعاده ای را بـا آژاکـس سـپری کـرده بـود بـه عنـوان بـهـتـریـن بـازیـکـن زیـر 21 سـال جهـان انـتـخاب شـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

Into the unknown by a girl

1 سـاعت قـبـل

Into the unknown

2 سـاعت پیـش

Mando5

2 سـاعت پیـش

Mos7

2 سـاعت پیـش

Mando3

2 سـاعت پیـش

Se7

2 سـاعت پیـش

Mando4

2 سـاعت پیـش

Se8

3 سـاعت پیـش