مـاتـیـاس دلـیـخت بـهـتـریـن بـازیـکـن زیـر 21 سـال جهـان 2019

25
مـاتـیـس دی لـیـخت مـدافـع جوان و هـلـنـدی یـوونـتـوس کـه سـال گذشـتـه فـصـل فـوق الـعاده ای را بـا آژاکـس سـپری کـرده بـود بـه عنـوان بـهـتـریـن بـازیـکـن زیـر 21 سـال جهـان انـتـخاب شـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

مـامـوک - قـسـمـت ۴۰۸

52 ثانـیـه پیـش

شـادتـریـن اهـنـگ شـاد

1 دقـیـقـه قـبـل

دارو و درمـان کـرونـا

12 دقـیـقـه پیـش

legendary armor

15 دقـیـقـه پیـش

Iogbit

15 دقـیـقـه پیـش

خفـن گنـگ

16 دقـیـقـه پیـش

آهـنـگ زیـبـای دختـر

16 دقـیـقـه پیـش