مـواجهـه جالـب مـحمـدرضـا شـیـرخانـلـو بـازیـگر سـریـال حکـایـت هـای کـمـال بـا خروس لـاری

32
نـشـسـت نـقـد و بـررسـی سـریـالـحکـایـت هـای کـمـالـشـبـکـه دو سـیـمـا بـا حضـور مـحمـود پاک نـیـت، حمـیـد ابـراهـیـمـی، مـهـرداد ضـیـایـی، شـهـرام عبـدلـی، بـیـتـا خردمـنـد، مـحمـدرضـا شـیـرخانـلـو، مـه لـقـا مـی نـوش زاد، علـی مـسـلـمـی و وحیـد اسـمـی خانـی از بـازیـگران، قـدرت الـلـه صـلـح مـیـرزایـی کـارگردان، مـحسـن شـایـانـفـر تـهـیـه کـنـنـده و مـحمـد مـیـرکـیـانـی نـویـسـنـده در خبـرگزاری تـسـنـیـم بـرگزار شـد. | گفـت و گو: مـجتـبـی بـرزگر / فـیـلـمـبـردار: حسـیـن دزفـولـی - مـحمـدرضـا کـشـت دار - مـحمـدحسـیـن فـراهـانـی /

آخریـن ویـدیـوهـا

انـیـمـه و اوتـاکـو

5 دقـیـقـه پیـش

اسـتـخدام رانـنـدگان

7 دقـیـقـه پیـش

یـه دیـوونـه

10 دقـیـقـه پیـش

wrist tendonitis exercises

13 دقـیـقـه پیـش

دانـسـتـن

13 دقـیـقـه پیـش