مـواجهـه جالـب مـحمـدرضـا شـیـرخانـلـو بـازیـگر سـریـال حکـایـت هـای کـمـال بـا خروس لـاری

7
نـشـسـت نـقـد و بـررسـی سـریـالـحکـایـت هـای کـمـالـشـبـکـه دو سـیـمـا بـا حضـور مـحمـود پاک نـیـت، حمـیـد ابـراهـیـمـی، مـهـرداد ضـیـایـی، شـهـرام عبـدلـی، بـیـتـا خردمـنـد، مـحمـدرضـا شـیـرخانـلـو، مـه لـقـا مـی نـوش زاد، علـی مـسـلـمـی و وحیـد اسـمـی خانـی از بـازیـگران، قـدرت الـلـه صـلـح مـیـرزایـی کـارگردان، مـحسـن شـایـانـفـر تـهـیـه کـنـنـده و مـحمـد مـیـرکـیـانـی نـویـسـنـده در خبـرگزاری تـسـنـیـم بـرگزار شـد. | گفـت و گو: مـجتـبـی بـرزگر / فـیـلـمـبـردار: حسـیـن دزفـولـی - مـحمـدرضـا کـشـت دار - مـحمـدحسـیـن فـراهـانـی /

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

کـفـش

42 ثانـیـه پیـش

مـوزیـک پارتـی و رقـص

1 دقـیـقـه قـبـل

یـاغی

1 دقـیـقـه قـبـل

Gray By Sawrango

1 دقـیـقـه قـبـل

قـلـق - قـسـمـت ۱۰

5 دقـیـقـه پیـش

مـراقـب نـگـات بـاش.../

5 دقـیـقـه پیـش