تـریـلـر نـهـم بـازی شـمـنـو 2019 Shenmue III

24
بـازی شـنـمـو2019 Shenmue III - داسـتـان شـنـمـو ۳ دربـارهٔ یـک رزمـی کـار نـوجوان بـه نـام ریـو هـازوکـی، و تـلـاش او بـرای جسـتـجوی قـاتـل پدرش در دهـه ۱۹۸۰ چـیـن اسـت.

آخریـن ویـدیـوهـا

نـمـازاول وقـت

12 سـاعت پیـش

نـمـیـشـه بـاورم

12 سـاعت پیـش