تـریـلـر نـهـم بـازی شـمـنـو 2019 Shenmue III

8
بـازی شـنـمـو2019 Shenmue III - داسـتـان شـنـمـو ۳ دربـارهٔ یـک رزمـی کـار نـوجوان بـه نـام ریـو هـازوکـی، و تـلـاش او بـرای جسـتـجوی قـاتـل پدرش در دهـه ۱۹۸۰ چـیـن اسـت.

آخریـن ویـدیـوهـا

Into the unknown by a girl

1 سـاعت قـبـل

Into the unknown

2 سـاعت پیـش

Mando5

2 سـاعت پیـش

Mos7

2 سـاعت پیـش

Mando3

2 سـاعت پیـش

Se7

2 سـاعت پیـش

Mando4

2 سـاعت پیـش

Se8

3 سـاعت پیـش