تـریـلـر یـازدهـم بـازی شـمـنـو 2019 Shenmue III

27
بـازی شـنـمـو2019 Shenmue III - داسـتـان شـنـمـو ۳ دربـارهٔ یـک رزمـی کـار نـوجوان بـه نـام ریـو هـازوکـی، و تـلـاش او بـرای جسـتـجوی قـاتـل پدرش در دهـه ۱۹۸۰ چـیـن اسـت.

آخریـن ویـدیـوهـا

Beatbox trap5

42 ثانـیـه پیـش

کـلـیـپ طنـز::غذا پختـن

1 دقـیـقـه قـبـل

پیـچ خط مـشـی

1 دقـیـقـه قـبـل

کـیـک شـکـلـاتـی خیـس

8 دقـیـقـه پیـش

ACUSON Sequoia Ultrasound System

12 دقـیـقـه پیـش