تـریـلـر یـازدهـم بـازی شـمـنـو 2019 Shenmue III

7
بـازی شـنـمـو2019 Shenmue III - داسـتـان شـنـمـو ۳ دربـارهٔ یـک رزمـی کـار نـوجوان بـه نـام ریـو هـازوکـی، و تـلـاش او بـرای جسـتـجوی قـاتـل پدرش در دهـه ۱۹۸۰ چـیـن اسـت.

آخریـن ویـدیـوهـا

کـفـش

2 دقـیـقـه پیـش

مـوزیـک پارتـی و رقـص

3 دقـیـقـه پیـش

یـاغی

3 دقـیـقـه پیـش

Gray By Sawrango

3 دقـیـقـه پیـش

قـلـق - قـسـمـت ۱۰

7 دقـیـقـه پیـش

مـراقـب نـگـات بـاش.../

7 دقـیـقـه پیـش