تـصـاویـر هـوایـی از هـیـات عزاداران حسـیـنـیـه پادرخت مـحمـدیـه نـایـیـن،ظهـر عاشـورا

40
تـصـاویـر هـوایـی از هـیـات عزاداران حسـیـنـیـه پادرخت مـحمـدیـه نـایـیـن،ظهـر عاشـورا سـال ۱۳۹۷ (تـصـاویـر بـیـشـتـر در آدرس پیـج ایـنـسـتـاگرام مـنinstagram.com/_u/smr_jafarian

آخریـن ویـدیـوهـا

خلـاقـیـت هـای عکـاسـی

1 دقـیـقـه قـبـل

آرامـسـتـان دولـاب

2 دقـیـقـه پیـش

انـیـمـه و اوتـاکـو

9 دقـیـقـه پیـش

اسـتـخدام رانـنـدگان

10 دقـیـقـه پیـش