کـاربـرد تـنـه کـار یـا بـوراکـس چـیـسـت؟!

17
آکـادمـی جواهـرات اردوان آنـوش تـنـهـا مـرکـز آمـوزش 0 تـا 100 سـاخت و طراحی جواهـرات بـا نـگرش بـازار کـار ایـران و جهـان بـا ارائه مـدرک مـعتـبـر و تـوصـیـه نـامـه جهـت اخذ پذیـرش تـحصـیـلـی و کـاریـابـی id instagram : Ardavananooshacademyمـحدوده آکـادمـی: پارک وی - خیـابـان فـرشـتـه (فـیـاضـی) جهـت مـشـاوره و ثبـت نـام : 09128708722 - 22669464 بـرای مـشـاوره و ثبـت نـام لـطفـا نـام و شـمـاره تـلـفـن خود را بـرای مـا دایـرکـت یـا از طریـق سـایـت جلـسـه مـشـاوره خود را رزرو

آخریـن ویـدیـوهـا

Into the unknown by a girl

1 سـاعت قـبـل

Into the unknown

2 سـاعت پیـش

Mando5

2 سـاعت پیـش

Mos7

2 سـاعت پیـش

Mando3

2 سـاعت پیـش

Se7

2 سـاعت پیـش

Mando4

2 سـاعت پیـش

Se8

3 سـاعت پیـش