آیـا تـحصـیـل در کـانـادا بـدون مـدرک زبـان امـکـان دارد؟

41
راز اخذ پذیـرش و سـپس ویـزای دانـشـجویـی کـانـادا بـدون مـدرک زبـان در پذیـرش از طریـق دوره هـای ESL مـی بـاشـد. در واقـع، شـمـا بـا ثبـت نـام در دانـشـگاه یـا کـالـج کـانـادا کـه ارائه دهـنـده دوره هـای ESL و بـرنـامـه هـای آمـوزش زبـان انـگلـیـسـی اسـت بـه دو هـدف مـی رسـیـد. یـک، پذیـرش بـدون مـدرک زبـان (IELTS) را بـدسـت مـی آوریـد و دوم، از ایـن طریـق اخذ ویـزای دانـشـجویـی کـانـادا بـدون مـدرک زبـان مـقـدور مـی شـود. قـوانـیـن ویـزای دانـشـجویـی کـانـادا نـیـز بـه ایـن نـوع آمـو

آخریـن ویـدیـوهـا

ایـام کـرونـا

26 ثانـیـه پیـش

راپونـزل و تـاداشـی

7 دقـیـقـه پیـش

تـکـنـوازی درام

9 دقـیـقـه پیـش

شـهـادت امـام جواد

9 دقـیـقـه پیـش

کـارتـن بـاحال

11 دقـیـقـه پیـش