تـسـلـا سـایـبـرتـراک را در حال شـکـسـت دادن پورشـه ۹۱۱ در مـسـابـقـه درگ تـمـاشـا کـنـیـد

49
در ایـن ویـدیـو تـسـلـا سـایـبـرتـراک مـوفـق مـی شـود پورشـه ۹۱۱ را در مـسـابـقـه درگ شـکـسـت دهـد، امـا بـایـد بـه ایـن نـکـتـه اشـاره کـرد کـه تـسـلـا ایـن ویـدیـو را مـنـتـشـر کـرده، پس نـتـایـج رقـابـت واقـعی ایـن دو مـمـکـن اسـت بـا ایـن ویـدیـو مـتـفـاوت بـاشـد. آيا وانـت دیـگری هـم مـی تـوانـد پورشـه ۹۱۱ را در درگ شـکـسـت دهـد؟ امـیـدواریـم کـه ایـن طور نـبـاشـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

شـهـرک ایـزدشـهـر

39 ثانـیـه پیـش

رقـص بـاربـی

1 دقـیـقـه قـبـل

درب ضـدسـرقـت لـابـی

1 دقـیـقـه قـبـل

seminar-ghesmat dovom

1 دقـیـقـه قـبـل

مـیـتـی کـمـون

2 دقـیـقـه پیـش

لـیـسـا و لـیـلـی^-^

2 دقـیـقـه پیـش