کـلـیـپ پویـش خانـه بـه خانـه

36
کـلـیـپ پویـش خانـه بـه خانـه ، تـجلـیـل از مـهـمـان نـوازی مـردم ایـلـام در اربـعیـن 1441 ا تـصـویـربـرداری:رضـا زاهـدیـان - مـهـدی زاهـدیـانـا تـدویـن:رضـا زاهـدیـان I بـه سـفـارش: سـازمـان تـبـلـیـغات اسـلـامـیـاتـهـیـه شـده در مـرکـز هـنـری رسـانـه ای آویـن مـدیـااwww.AVINMEDIA.irاinfo@AVINMEDIA.irا02128424546

آخریـن ویـدیـوهـا

تـقـدیـم بـه :؟؟؟

5 دقـیـقـه پیـش

MeMe Go to sleep XD

5 دقـیـقـه پیـش