راز سـاخت تـوپ طلـاهـای مـسـی لـو رفـت

38
لـیـونـل مـسـی فـوق سـتـاره بـارسـلـونـا تـوسـط فـرانـس فـوتـبـال بـه عنـوان بـرنـده تـوپ طلـای 2019 مـعرفـی شـد . مـسـی در سـال هـای 2009 , 2010 , 2011 , 2012 و 2015 نـیـز مـوفـق بـه کـسـب ایـن جایـزه شـده بـود .

آخریـن ویـدیـوهـا

نـمـازاول وقـت

11 سـاعت پیـش

نـمـیـشـه بـاورم

11 سـاعت پیـش

HPP ŘŤHĐ Đ

12 سـاعت پیـش