راز سـاخت تـوپ طلـاهـای مـسـی لـو رفـت

17
لـیـونـل مـسـی فـوق سـتـاره بـارسـلـونـا تـوسـط فـرانـس فـوتـبـال بـه عنـوان بـرنـده تـوپ طلـای 2019 مـعرفـی شـد . مـسـی در سـال هـای 2009 , 2010 , 2011 , 2012 و 2015 نـیـز مـوفـق بـه کـسـب ایـن جایـزه شـده بـود .

آخریـن ویـدیـوهـا

Into the unknown by a girl

1 سـاعت قـبـل

Into the unknown

2 سـاعت پیـش

Mando5

2 سـاعت پیـش

Mos7

2 سـاعت پیـش

Mando3

2 سـاعت پیـش

Se7

2 سـاعت پیـش

Mando4

2 سـاعت پیـش

Se8

3 سـاعت پیـش