مـسـتـنـد دیـدنـی و جنـجالـی داسـتـان اتـم 3

45
ایـن مـسـتـنـد در سـی دقـیـقـه بـه بـررسـی مـذاکـرات ایـران و آمـریـکـا در خصـوص انـرژی هـسـتـه ای مـی پردازد و ایـن مـوضـوع را از انـتـخابـات ریـاسـت جمـهـوری سـال 92 تـا کـنـون مـورد بـررسـی قـرار مـی دهـد. مـسـتـنـد داسـتـان اتـمـبـه کـارگردانـی احمـد کـشـاورز تـهـیـه شـده و از شـبـکـه سـوم سـیـمـا پخش شـده اسـت.

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

بـازگشـت بـه کـوپن

2 دقـیـقـه پیـش

آخریـن ویـدیـوهـا

فـنـاف اهـنـگ فـنـاف

34 ثانـیـه پیـش

کـنـسـرت بـختـیـاری

57 ثانـیـه پیـش

ارتـش شـیـطان_قـسـمـت10

1 دقـیـقـه قـبـل

وظایـف مـنـتـظریـن

1 دقـیـقـه قـبـل

راز بـقـا تـف مـاهـی

1 دقـیـقـه قـبـل

بـازگشـت بـه کـوپن

2 دقـیـقـه پیـش

پرخوری چـیـسـت؟

11 دقـیـقـه پیـش