مـسـتـنـد دیـدنـی و جنـجالـی داسـتـان اتـم 2

84
ایـن مـسـتـنـد در سـی دقـیـقـه بـه بـررسـی مـذاکـرات ایـران و آمـریـکـا در خصـوص انـرژی هـسـتـه ای مـی پردازد و ایـن مـوضـوع را از انـتـخابـات ریـاسـت جمـهـوری سـال 92 تـا کـنـون مـورد بـررسـی قـرار مـی دهـد. مـسـتـنـد داسـتـان اتـمـبـه کـارگردانـی احمـد کـشـاورز تـهـیـه شـده و از شـبـکـه سـوم سـیـمـا پخش شـده اسـت.

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

بـازگشـت بـه کـوپن

4 دقـیـقـه پیـش

آخریـن ویـدیـوهـا

=Raha=صيص نيوw^^

1 دقـیـقـه قـبـل

Nintendo Switchbaseball

1 دقـیـقـه قـبـل

مـایـنـکـرفـت پارت 3

1 دقـیـقـه قـبـل

فـنـاف اهـنـگ فـنـاف

2 دقـیـقـه پیـش

کـنـسـرت بـختـیـاری

3 دقـیـقـه پیـش

وظایـف مـنـتـظریـن

3 دقـیـقـه پیـش

راز بـقـا تـف مـاهـی

3 دقـیـقـه پیـش