فیلم ملخ زدگان (1362)

23
کـارگردان: نـاصـر مـحمـدیـسـال تـولـیـد: 1362مـوضـوع: اجتـمـاعیـبـازیـگران: نـاصـر واثق، فـخری خوروش، جعفـر والـی، هـادی اسـلـامـی، نـعمـت الـه گرجی، رضـا حکـم آبـادی، خسـرو امـیـرصـادقـی، علـی امـجدی، مـحمـود احمـدی، جواد زواره، مـریـم فـرخ‌نـیـا، شـیـریـن بـختـیـاری …خلـاصـه داسـتـان فـیـلـم سـیـنـمـایـی مـلـخ زدگان:زارع پر مـحصـول یـک روسـتـای کـویـری، در فـصـل بـرداشـت گنـدم اسـت. تـلـاش اهـالـی بـرای دفـع مـلـخهـا بـی‌نـتـیـجه مـی‌مـانـد و مـحصـول نـابـود مـی‌شـود. چـنـد تـن از اهـالـی کـه تـاب تـحمـل

آخریـن ویـدیـوهـا

یـاغی

7 ثانـیـه پیـش

Gray By Sawrango

7 ثانـیـه پیـش

قـلـق - قـسـمـت ۱۰

4 دقـیـقـه پیـش

مـراقـب نـگـات بـاش.../

4 دقـیـقـه پیـش

Tik Tok FNAF-♡

1 سـاعت قـبـل

پرویـز و پونـه خخخ

1 سـاعت قـبـل