انـسـانـیـت/ بـدون مـیـان افـکـنـی و خطر ورزی انـسـانـیـت حاصـل نـمـیـشـود.

16
کـارل یـاسـپرس را از زبـان دوسـت و شـاگردش بـشـنـاسـیـم. انـسـانـیـت بـارقـه خرد ورزی اسـت کـه جز خطر ورزی و مـیـان افـکـنـی و شـرکـت فـعال و کـنـشـگرانـه در شـبـکـه اجتـمـاعی حاصـل نـمـیـشـود.

آخریـن ویـدیـوهـا

طرز تـهـیـه رب گوجه

2 دقـیـقـه پیـش

دسـتـگاه drv 8 کـانـال

11 دقـیـقـه پیـش

کـورس شـوتـی هـا

12 دقـیـقـه پیـش

rocket royal

12 دقـیـقـه پیـش

قـمـار بـاز

12 دقـیـقـه پیـش

Monster trencher...

12 دقـیـقـه پیـش

امـوزش خریـد ps4 xbox1_360ps3

12 دقـیـقـه پیـش

لـبـاس هـا ۶

13 دقـیـقـه پیـش

مـشـاری الـعفـاسـی 41

13 دقـیـقـه پیـش

پرواز کـن

13 دقـیـقـه پیـش

مـشـاری الـعفـاسـی 40

13 دقـیـقـه پیـش

وحیـد امـن پور

13 دقـیـقـه پیـش