سـریـال کـره ای پادشـاه صـاحب مـاسـک قـسـمـت بـیـسـت ویـکـم

26
خلـاصـه داسـتـان در حدود سـال هـای 1700 مـیـلـادی شـاهـزاده علـیـه پیـنـسـوهـو مـیـجنـگد. پیـنـسـوهـو یـک حزب و ائتـلـاف بـود کـه قـدرتـش رو از طریـق بـدسـت گرفـتـن قـدرت مـالـکـیـت آب هـای چـوسـان بـدسـت آورده بـود. شـاهـزاده تـاج دار بـه امـیـد مـردم زجر کـشـیـده تـبـدیـل شـده بـود. گایـون زنـی بـود کـه شـاهـزاده عاشـقـش بـود و بـه پیـشـرفـتـش کـمـک کـرد تـا بـه یـک حاکـم بـزرگ تـبـدیـل بـشـه

آخریـن ویـدیـوهـا

طرز تـهـیـه رب گوجه

2 دقـیـقـه پیـش

دسـتـگاه drv 8 کـانـال

12 دقـیـقـه پیـش

کـورس شـوتـی هـا

12 دقـیـقـه پیـش

rocket royal

12 دقـیـقـه پیـش

قـمـار بـاز

13 دقـیـقـه پیـش

Monster trencher...

13 دقـیـقـه پیـش

امـوزش خریـد ps4 xbox1_360ps3

13 دقـیـقـه پیـش

لـبـاس هـا ۶

13 دقـیـقـه پیـش

مـشـاری الـعفـاسـی 41

13 دقـیـقـه پیـش

پرواز کـن

13 دقـیـقـه پیـش

مـشـاری الـعفـاسـی 40

13 دقـیـقـه پیـش

وحیـد امـن پور

13 دقـیـقـه پیـش