عبـور بـا سـرعت بـالـا از روی سـرعت گیـر چـه بـلـایـی سـر خودرو مـی آورد؟

16
بـسـیـاری از رانـنـدگان عادت دارنـد هـنـگام رسـیـدن بـه یـک سـرعت گیـر، از سـرعت خود کـاسـتـه و بـه آهـسـتـگی از روی آن عبـور کـنـنـد. در مـقـابـل افـرادی هـم هـسـتـنـد کـه تـوجه چـنـدانـی بـه سـرعت گیـرهـا نـداشـتـه و بـدون تـمـاس پدال تـرمـز آنـهـا را پشـت سـر مـی گذارنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

^^Walpapper ten nct

4 ثانـیـه پیـش

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

14 ثانـیـه پیـش

آهـنـگ بـیـس دار 14

45 ثانـیـه پیـش

آهـنـگ بـیـس دار 13

47 ثانـیـه پیـش

طرز تـهـیـه رب گوجه

4 دقـیـقـه پیـش

دسـتـگاه drv 8 کـانـال

14 دقـیـقـه پیـش

کـورس شـوتـی هـا

14 دقـیـقـه پیـش

rocket royal

14 دقـیـقـه پیـش

قـمـار بـاز

14 دقـیـقـه پیـش

Monster trencher...

14 دقـیـقـه پیـش