ویـدئو/ سـوپرگل بـازیـکـن آسـیـایـی بـه سـبـک مـسـی؛ 73 مـتـر در 12 ثانـیـه و رد کـردن 6 بـازیـکـن

20
سـون هـیـونـگ مـیـن در 12 ثانـیـه مـوفـق شـد در فـاصـلـه 73 مـتـری نـسـبـت بـه دروازه بـرنـلـی 6 بـازیـکـن را جا بـگذارد و سـوپرگل بـازی را بـه ثبـت رسـانـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

^^Walpapper ten nct

14 ثانـیـه پیـش

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

24 ثانـیـه پیـش

آهـنـگ بـیـس دار 14

55 ثانـیـه پیـش

آهـنـگ بـیـس دار 13

57 ثانـیـه پیـش

طرز تـهـیـه رب گوجه

4 دقـیـقـه پیـش

دسـتـگاه drv 8 کـانـال

14 دقـیـقـه پیـش

کـورس شـوتـی هـا

14 دقـیـقـه پیـش

rocket royal

14 دقـیـقـه پیـش

قـمـار بـاز

15 دقـیـقـه پیـش